Chứng chỉ Chất Lượng

Tháng  12 Năm 2017

Công ty được Đăng kiểm NK cấp chứng chỉ ISO 9001-2015

Tháng 1 Năm 2011

Công ty được Đăng kiểm NK cấp chứng chỉ ISO 9001-2008

Certificate

iso11
iso10
iso9
iso8
iso7
iso6
iso5
iso4
iso3
iso2
iso1

 

October-2013

 

Certification of production capacity of propeller diameter 3.2m

 

 

September-2016

 

Certification of production capacity of propeller diameter 4.1m

 

 

March-2018

 

Certification of production capacity of propeller diameter 4.5m